Публічна оферта

Увага! Перед використанням цього сайту (сервісів / програм сайту) уважно прочитайте дані умови. Якщо Ви не згодні з цими умовами, то не використовуйте цей сайт. Використання даного сайту, в тому числі заповнення різних форм, заявок, а також замовлення вами послуг з використанням даного сайту підтверджує ваше погодження та безумовне прийняття (акцепт) вами умов цього публічного пропозиції – оферти (публічного договору).

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА) на заявку, придбання, продаж Послуг

Даний договір між Товариством з обмеженою відповідальністю «МЕТАН-АВТО-К», в подальшому – «Виконавець» і користувачем послуг сайту – www.agentgroup.com.ua, в подальшому – «Замовник», є договором доручення на заявку, придбання і продаж послуг і визначає основні умови, придбання і продаж послуг через сайт. Замовник, діючи з метою придбання послуг, повністю і безумовно погоджується з умовами договору надання (купівлі – продажу) митно-брокерських послуг на наступних умовах.

Визначення термінів

1.1. Публічна оферта (далі – «Оферта») – публічна пропозиція Виконавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Виконавцем договір надання (купівлі – продажу) митно-брокерських послуг дистанційним способом (далі – «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті, включаючи всі Додатки до Договору.

1.2. Сайт www.agentgroup.com.ua, включаючи всі веб-сторінки.

1.3. Послуги- дії Виконавця які призводять до результату, інформація про яких розміщена на Сайті. Послуги споживаються в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності.

ТОВ «МЕТАН-АВТО-К» надає послуги з інформаційного забезпечення господарської діяльності з підготовки фахівця з митного оформлення товарів:

1.4. Замовник – будь-яка фізична особа, фізична особа – підприємець, юридична особа замовляє та / або отримує Послуги з використанням Сайту. Одержувач і Платник також є Замовниками.
1.5. Заявка- звернення Замовника через Сайт і / або шляхом телефонного зв’язку, направлення повідомлення на e-mail, в мессенжери до Виконавця з проханням / завданням продати / надати послуги.

1.6. Платник – особа, яка оплачує Заявку.

1.7. Одержувач – особа, зазначена Платником в якості особи, уповноваженої отримати Послугу відповідно до Замовлення. Якщо інше не зазначено в формі Заявки Одержувачем є Платник.

1.8. Пропозиція – інформація розміщена на Сайті про конкретну Послуги, яка може бути придбана будь-яким споживачем / Замовником. Пропозиція включає в себе: інформацію про саму Послуги, інформацію про її ціну, способи оплати та надання Послуг, а також інші умови придбання Послуг Замовником. Умови Пропозиції визначаються Виконавцем. Пропозиція не є офертою, а лише інформацією про можливі умови придбання Послуг.

1.9. WayForPay – програмно-апаратний комплекс Оператора або особи, з яким Оператор уклав відповідний договір, здійснює облік і обробку платіжних операцій, ініційованих платниками, чиє відповідність вимогам підтверджено сертифікатом стандарту PCI DSS.

2. Загальні положення

2.1. Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (офертою) сайту www.agentgroup.com.ua будь-якій фізичній особі, фізичній особі – підприємцю, юридичній особі (далі – Замовник) укласти Договір. Зазначений Договір є публічним, згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України та його умови однакові для всіх замовників.

2.2. Згідно зі статтею 642 Цивільного Кодексу України повним і беззастережним прийняттям умов даної пропозиції (оферти), що підтверджує укладення Договору на запропонованих нижче умовах, є факт оформлення та підтвердження замовлення.

2.3. Оформленням Замовлення, Замовник укладає Договір (тобто акцептує умови справжнього пропозиції (оферти) і підтверджує узгодження і безумовне прийняття ним умов Договору (справжнього пропозиції (оферти).

3. Предмет Договору

3.1. Предметом цього Договору є відносини між Виконавцем і Замовником, з метою надання Замовнику послуг з інформаційного забезпечення господарської діяльності з підготовки фахівця з митного оформлення товарів на підставу прийнятої Виконавцем від Замовника заявки через сайт за діючими у Виконавця розцінками (надалі – розцінки) Виконавця на такі послуги. Матеріали та послуги Сайту надаються «як є» без будь-яких гарантій. Виконавець не гарантує точності і повноти матеріалів, програм і Послуг, що надаються на Сайті.

3.2. Виконавець має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови надання / надання Послуг (цього Договору). Такі зміни вступають в силу з моменту їх розміщення (нової версії) на сайті, якщо інший термін набрання ними чинності не визначено Виконавцем при їх опублікування.

3.3. Відповідно до умов Договору, Виконавець бере на себе зобов’язання з надання Користувачеві Послуг, згідно умов Договору та інформації розміщеної на Сайті.

4. Обов’язки Виконавця і Замовника

4.1. Виконавець зобов’язується:

4.1.1. прийняти на себе обов’язки з надання послуг, вказаних в даному Договорі;

4.1.2. не поширювати отриману від Замовника або інших джерел інформацію, що стосується інтереси Замовника, третім особам, не залученим до процесу надання послуг, в ході реалізації Виконавцем своїх зобов’язань за цим Договором, згідно з чинним законодавством України;

4.1.3. в разі виникнення обставин, що перешкоджають належному виконанню Виконавцем своїх зобов’язань за цим Договором, негайно повідомити про це Замовника;

4.1.4. . забезпечити стабільну роботу сайту http://ambu.org.ua/ і можливість отримання Клієнтом інформації про умови надання Послуг;

4.1.5. приймати будь-які інші заходи, необхідні для належного виконання своїх зобов’язань за Договором;

4.2. Замовник зобов’язується:

4.2.1. надати Виконавцю всю інформацію, яка потрібна Виконавцю для належного надання Послуг, передбачених цим Договором;

4.2.2. при необхідності, забезпечити Виконавця усім необхідним для виконання Виконавцем зобов’язань за цим Договором належним чином;

4.2.3. приймати від Виконавця послуги, що надаються їм за цим Договором;

4.2.4. оплачувати Послуги Виконавця на умовах і в порядку визначеному цим Договором.

5. Умови, порядок надання і оплати Послуг

5.1. При формуванні заявки Замовником, вибравши вид і тариф Послуги, Замовник ставить позначку про згоду з умовами цього Договору – акцептує Оферту Виконавця. Договір вважається укладеним з моменту акцепту оферти і / або оплати Замовником послуг Виконавця.

5.2. Оплата всіх видів послуг, проводиться Замовником в розмірі 100% (Ста відсотків) від вартості послуг. Вартість Послуг визначається Виконавцем на підставі умов узгоджених з Замовником при оформленні заявки, про що Виконавець направляє Замовнику відповідне повідомлення на вказану Замовником електронну адресу / месенджер / смс. Оплата повної вартості Послуг здійснюється Замовником не пізніше 1 календарного дня, наступного після дня направлення Виконавцем Замовнику повідомлення про повну вартість замовлених послуг.

5.3. Оплата Послуг проводиться Виконавцем шляхом оплати вартості Послуг на рахунок Виконавця через платіжну систему WayForPay. Зарахування коштів буде підтверджено смс-повідомленням на телефон або повідомленням на вказаний Замовником e-mail.

5.4. З метою цього Договору приймається оплата послуг Виконавця:

платіжною карткою через сайт WayForPay (посилання на оплату буде згенеровано автоматично);

5.5 Вибір і використання способу / форми оплати Послуг здійснюється Замовником на власний розсуд і без будь-якої відповідальності Виконавця. Безпека, конфіденційність, а також інші умови використання обраних Замовником способів / форм оплати виходять за рамки Договору і регулюються угодами (Договорами) між Замовником та відповідними організаціями через які Замовник вирішив проводити оплату.

5.6 Виконавець приступає до виконання своїх зобов’язань за Договором з моменту акцепту оферти і оплати Замовником Послуг згідно цього Договору.

5.7 У разі неправильного введення Замовником ціни (вартості Послуг) в поле оплати, Замовник (Платник) має права на повернення коштів згідно з умовами розміщеними на сайті Виконавця в розділі «Політика повернення коштів».

6. Відповідальність Сторін

6.1. Зазначені в даному Договорі умови є попередніми умовами придбання Послуг. Умови Договору можуть змінюватися Виконавцем, в тому числі після прийняття Замовлення до виконання. Конкретні умови продажу Послуг Виконавцем можуть визначати і змінюватися Виконавцем до моменту передачі Послуг Замовнику.

6.2. Виконавець за жодних обставин не несе відповідальності за будь-які збитки (включаючи, але не обмежуючись збитком від втрати прибутку, даних або від переривання ділової активності), що виник внаслідок використання, неможливості використання або в результаті використання Сайту.

6.3. Виконавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень / Послуг і своїх зобов’язань в разі надання Замовником недостовірної або помилкової інформації при оформлення Заявки. У разі, якщо недостовірне (неточне, неправильне) або неправильна вказівка даних в замовленні призвело до збитків і / або додаткових витрат Виконавця (як надання Послуги не неналежного Одержувачу / Замовнику і т.п.), всі пов’язані з цим збитки та / або витрати виконавця покладаються на Замовника. Виконавець має право утримувати суму таких збитків або витрат з сум, сплачених Замовником в якості оплати Послуг (проводити залік зустрічних вимог).

6.4. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин, що визначаються такими відповідно до законодавства України та / або що виникли незалежно від волі Виконавця та / або Замовника після укладення цього Договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов’язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону.

7. Персональні дані

7.1 Оформлюючи Заявку на Сайті Замовник дає свою згоду Виконавцю на збір і обробку вказаних ним даних, а саме: ПІБ, електронна пошта, телефон, з метою забезпечення продажу Послуги, а також дає свою згоду на конфіденційну передачу його даних ТОВ «ВЕЙ ФОР ПЕЙ» (ЄДРПОУ 39626179).

7.2 Джерелом збору персональних даних є інформація, безпосередньо і добровільно надана.

7.3 Власником наданих Замовником персональних даних є Виконавець.

Власник здійснює збір і обробку персональних даних Замовника будь-якими способами з метою належного надання Замовнику Послуг (ідентифікація, аутентифікація, авторизація, відновлення пароля, напрямок інформаційних матеріалів за передплатою користувача, відповідей на запити та листи користувача, а також – для інших дій, час від часу необхідних для належного надання Послуг).

Замовник може:

відкликати дозвіл на збір і обробку своїх персональних даних Власником шляхом видалення свого облікового запису (поштової скриньки); переглянути і / або змінити свої персональні дані шляхом їх редагування.

7.4. Замовник дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних на умовах, визначених в даному розділі Договору щодо збору, обробки та передачі персональних даних дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії.

7.5. Прийняттям Пропоновані можливості, Замовник:

7.5.1. підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України “Про захист персональних даних”, про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Виконавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків , а також для отримання рахунків, актів та інших документів;

7.5.2. погоджується з тим, що Виконавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Замовника, не змінюючи при цьому мета обробки персональних даних.

8. Інші умови

8.1. Замовник має право призначити Одержувачем придбаних Послуг третя особа. У цьому випадку Замовник зобов’язаний вказати у формі Замовлення дані, необхідні для ідентифікації отримувача і доставки йому Послуги. На відносини сторін, в такому випадку, поширюються положення ст. 636 Цивільного кодексу України.

8.2 Всі можливі суперечки, що випливають з цього Договору або пов’язані з ним, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

8.3 Ніщо в Договорі не може розумітися як встановлення між Замовником та Виконавцем агентських відносин, відносин по спільній діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Договором.

8.4 Визнання судом будь-якого положення Договору недійсним або не підлягає примусовому виконанню, не тягне недійсності інших положень Договору.

8.6 Цей Договір регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані Договором, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України.

8.5 Бездіяльність з боку Виконавця разі порушення будь-ким з Замовників положень Договору (Пропоновані можливості) не позбавляє Виконавця права зробити пізніше відповідні дії на захист своїх інтересів і захист авторських прав на які охороняються відповідно до законодавства матеріали Сайту. Замовник підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цього Договору і безумовно приймає їх.